เอสเคซี. แมชินเนอรี่ บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

เครื่องขันฝา-กดฝาอัตโนมัติ 1 หัว